soppong

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

นำต้นไม้ที่ล้มขวางทางเข้า-ออกหมู่ออกจากถนน เพื่อให้ชาวบ้านสามารถสัญจรไป – มา สะดวก

ณ บ้านแม่อูมอง (หย่อมบ้านหนองขาว) หมู่ 5 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จ้งหวัดแม่ฮ่องสอน