soppong

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ออกพื้นที่สำรวจ ลำน้ำลาง ณ บ้านแม่หมูลีซอ หมู่ 8 ตำบล    สบป่อง อำเภอ    ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน