soppong

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

มอบงานให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

ออกพื้นที่พ่นสารเคมี ULV ณ บ้านไร่ หมู่ 3 ตำบลสบป่อง

อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน