soppong

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ดำเนินการจัดโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) ณ บ้านแม่หมูลีซอ (หย่อมบ้านดงมะไฟ) หมู่ 8 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน