soppong

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ณ จุดชมวิวบ้านลุกข้าวหลาม