soppong

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

เวลา 19.00 น.

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สบป่อง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

ออกพื้นที่ประชาคม ณ บ้านน้ำริน หมู่ 2 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน