soppong

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

มอบให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพนักงานฝ่ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมรับการประเมินประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมี ULV

จากสำนักงานควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน