soppong

เก็บขยะ สองข้างทางและที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลสบป่อง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารสว่นตำบลสบป่อง มอบหมายให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง เก็บขยะ สองข้างทางและที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายเสรี แพร่ทอง รองปลัดตำบล เป็นผู้ควบคุมการเก็บขยะในครั้งนี้