soppong

เก็บขยะสถานที่ท่องเที่ยวดอยกิ่วลม

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

มอบหมายให้พนักงาน เก็บขยะสถานที่ท่องเที่ยว ณ จุดชมวิวดอยกิ่วลม ตำบลสบป่อง

อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน