soppong

อำนวยความสะดวกการจราจร

วันที่ 20 ตุลาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้าและศูนย์เด็กเล็กบ้านสบป่อง