soppong

อำนวยความสะดวกการจราจรบนท้องถนน

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมกับเจ้าที่ตำรวจจราจรอำเภอปางมะผ้า อำนวยความสะดวกการจราจรบนท้องถนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน