soppong

อำนวยความสะดวกการจราจรบนท้องถนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอปางมะผ้า

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำนวยความสะดวกการจราจรบนท้องถนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน