soppong

อำนวยความการจราจรบนท้องถนนให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำนวยความสะดวกการจราจรในวันตลาดนัดวันอังคาร ให้แก่ประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในวันดังกล่าว