soppong

ออกพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบ บ้านไร่ หย่อมบ้านน้ำบ่อสะเป่

วันนี้วันที่ 16 กถมพาพันธ์ 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องร่วมกับเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลสบป่อง ร่วมออกเยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบ บ้านไร่ หย่อมบ้านน้ำบ่อสะเป่ หมู่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน