soppong

ออกพื้นที่พ่นหมอกควันกรณีเกิดโรคไข้เลือดออกระบาด

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

มอบให้นายพายัพ มังกรชัยศิลป์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและพนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ออกพื้นที่พ่นหมอกควันกรณีเกิดโรคไข้เลือดออกระบาด

โดยพ่นหมอกควันทั้งหมู่บ้าน ณ บ้านหนองตอง หมู่ที่ 7 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน