soppong

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องพ่นละอองน้ำเพื่อลดหมอกควัน

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พ่นละอองน้ำ เพื่อลดหมอกควัน ในพื้นตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน