soppong

สินค้า OTOP

                                        ประวัติความเป็นมา

otoplogo (1)ตำบลสบป่อง เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอปางมะผ้า ซึ่งประกอบด้วย 8 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1 บ้านสบป่อง หมู่ 2 บ้านน้ำริน หมู่ 3 บ้านไร่ หมู่  4 บ้านหนองผาจ้ำ หมู่ 5 บ้านแม่อูมอง หมู่ 6 บ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่ 7 บ้านหนองตอง หมู่ 8 บ้านแม่หมูลีซอ

เขตพื้นที่ : ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

สาธารณูปโภค : จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 670 ครัวเรือน

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าทอลีซอ,ขิงผง,ไวน์มะขามป้อม,กระเป๋าสะพาย

 

 

 ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน

 

58070001647563_55_group                                       น้ำริน

กลุ่มหัตถกรรมชนเผ่าลีซอหนองตอง                                     กลุ่มหัตถกรรมลีซอน้ำริน

58070001546355_55a                       1

                    กลุ่มเย็บกระเป๋าลีซอ                                         กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าลีซอหนองตอง

1                                        otoplogo (1)

     กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าบ้านน้ำริน                                                 กลุ่มแม่บ้านสบป่อง

otoplogo (1)                                                     580700175202_52

         หจก.ชนิกานน                                                                 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าลีซอ

1

      กลุ่มพัฒนาชุมชนบ้านแม่หมู