soppong

สำรวจแนววางท่อน้ำ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานช่าง ทำการสำรวจแนววางท่อน้ำ บ้านน้ำริน หมู่ที่ 2 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน