soppong

สำรวจถนนบ้านกึ๊ดสามสิบ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พร้อมด้วยนายเสรี แพร่ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง และพนักงานฝ่ายกองช่างทำการสำรวจถนนบ้านกึ๊ดสามสิบ หย่อมบ้านนาอ่อน หมู่ที่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน