soppong

สำรวจต้นไม้ที่เอนเอียงมาทางบ้านพัก

วันที่ 22 กันยายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พร้อมด้วยนายเสรี แพร่ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง และบุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมกับหน่วยทหารและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ร่วมกันสำรวจต้นไม้ที่เอนเอียงมาทางบ้านพัก