soppong

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกึ้ดสามสิบ

ข้อมูลทั่วไป

47/3 ม.6 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

ข้อมูลนักเรียนศูนย์เด็กเล็กบ้านกึ๊ดสามสิบ

ชาย = 14

หญิง = 8

รวม = 22