soppong

ศึกษาดูงานแหล่งโบราณคดีถ้ำผีแมน

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง นำเจ้าหน้าที่จากสำนักท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเขียงใหม่ ไปศึกษาดูงานแหล่งโบราณคดีถ้ำผีแมน หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน