soppong

วิสัยทัศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

วิสัยทัศน์

“พัฒนาชุมชนสู่การเป็นตำบลเข้มแข็ง”

 

พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

 1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย
 2. เสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้มีคุณภาพ  พออยู่ พอกิน
 3. พัฒนาสังคมการศึกษา  กีฬา สาธารณสุข และชุมชน ให้มีคุณภาพทั่วถึง
 4. เสริมสร้างชุมชนแห่งวิถีวัฒนธรรม ประเพณีศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 6. พัฒนาให้เป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
 7. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการส่งเสริมการลงทุน  พานิชยกรรม   หัตถกรรมและสินค้า OTOP
 3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการพัฒนาสังคมและสังคมที่มีคุณภาพ
 4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี