วันเสาร์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. อบต.สบป่องสนับสนุนจัดโครงการอบรมทักษะการเล่นฟุตบอลให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน