soppong

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง และพนักงาน ดำเนินการจัดประชุมประชาคมตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง