soppong

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565

เวลา 18.30 น. 20.00 น.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พร้อมด้วย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง และพนักงาน ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ณ บ้านไร่ หย่อมบ้านน้ำบ่อสะเป่ หมู่ที่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน