soppong

วันผู้สูงอายุประจำปี 2566

วันที่ 13 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต วันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาวัดสบป่อง หมู่ ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน