soppong

วันที่ 8 สิงหาคม 2565

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องพร้อมด้วยหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ไปควบคุมการนำสิ่งของออกจากลำน้ำ เพื่อให้น้ำระบายได้สะดวก และป้องกันการเกิดเหตุอุทกภัย ณ บ้านแม่หมูลีซอหมู่ 8 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน