soppong

วันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. อบต.สบป่องจัดประชุมแจงโครงการจัดประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ตามแผนปฎิบัติการ ” ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี ( พ.ศ.2559-2560) พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรให้กับหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 บ้านแม่อูมอง หมู่ 5 รางวัลที่ 2 บ้านไร่ หมู่ 3 รางวัลที่ 3 บ้านหนองตอง หมู่ 7 รางวัลชมเชย บ้านน้ำริน หมู่ 2 รางวัลชมเชย บ้านหนองผาจ้ำ หมู่ 4

 

รางวัลที่ 1   บ้านแม่อูมอง หมู่ 5

รางวัลที่ 2 บ้านไร่ หมู่ 3

รางวัลที่ 3 บ้านหนองตอง หมู่ 7

                                                                                                                                                                                                                 รางวัลชมเชย บ้านน้ำริน หมู่ 2

     รางวัลชมเชย  บ้านหนองผาจ้ำ หมู่ 4