วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 อบต.สบป่อง พร้อมด้วยประชาชนตำบลสบป่องและหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการเพาะกล้าดอกดาวเรืองเพื่อปลูกในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยเพาะกล้าดอกดาวเรืองจำนวนทั้งสิ้น 40,000ต้น เพื่อใช้ประดับในสถานที่ต่างๆในเขตอำเภอปางมะผ้าต่อไป