วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในชุมชน โดยบูรณาการกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานฯและมีหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมงานประมาณ 500 คน