soppong

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยรองปลัดตำบล พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานฝ่ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพื้นที่พ่นสารเคมี ULV กรณีเกิดโรคไข้เลือดออกระบาด ณ บ้านน้ำริน หมู่ 2 บ้านแม่อูมอง หมู่ 5 และบ้านแม่หมูลีซอ หมู่ 8 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน