soppong

วันที่ 17 สิงหาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พ่นสารเคมีชนิด ULV เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านหนองผาจ้ำ และบ้านกึ๊ดสามสิบ ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณา