soppong

วันที่ 17 สิงหาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปางมะผ้า ตรวจสถานบริการในพื้นที่ ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน