soppong

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้จัดเวทีประชาคมตำบล ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาตำบล 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

วันที่ 15 มิถุนายน 2560  เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้จัดเวทีประชาคมตำบล ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาตำบล 4 ปี (พ.ศ.2561-2564 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง