soppong

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พร้อมด้วยนายเสรี แพร่ทอง รองปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมจัดระเบียบความเรียบร้อยการขายของตลาดนัดวันอังคาร ร่วมกับ ปลัดอำเภอปางมะผ้า
สาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า สถานีตำรวจภูธรอำเภอปางมะผ้า กรมทางหลวงชนบทอำเภอปางมะผ้า
ณ ตลาดสบป่อง