วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. อบต.สบป่องจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สบป่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่  13  มิถุนายน  2560  เวลา  13.00 น. อบต.สบป่องจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สบป่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560