soppong

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานฝ่ายป้องกกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานฝ่ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day และรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ปี 2565 ณ บ้านไร่ (หย่อมบ้านน้ำบ่อสะเป่)