soppong

วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 7.00น. นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องร่วมงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ณ. หอประประชุมที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายสราวุธ ทังดิน นายอำเภอปางมะผ้า เป็นประธานในพิธีเปิด