soppong

ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์

วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง และโรงพยาบาลปางมะผ้า ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ทำกิจกรรม “ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์” โดยทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะบริเวณด่านจุดตรวจร่วมถ้ำผามอญ และปั๊มน้ำมันพีที อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน