soppong

ร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน(Sustainable Village)

วันอังคารที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

ร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน(Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา และกิจกรรมการปลูกต้นไม้ “หนึ่งคน หนึ่งต้นกล้า เพิ่มพื้นที่สีเขียว”

ในการนี้ท่านนายอำเภอยังกล่าวให้โอวาทในการกำจัดขยะในครัวเรือน ในหมู่บ้านชุมชน บ้านกึ๊ดสามสิบ

การจัดการเรื่องบ่อขยะ การดูแลแหล่งกักเก็บน้ำอุปโภคบริโภคของหมู่บ้านให้สะอาดปลอดภัย ณ บ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยนายสราวุธ ทังดิน นายอำเภอปางมะผ้าเป็นประธานในพิธีเปิด