soppong

ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ

วันที่ 31 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ณ วัดสบป่อง โดย นายศราวุธ ทังดิน นายอำเภอปางมะผ้า เป็นประธานในพิธีเปิด