soppong

ร่วมพิธีถวายพวงมาลา

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

ร่วมพิธีถวายพวงมาลา ณ ห้องประชุมที่อำเภอปางมะผ้า