soppong

รายชื่อผู้มีสิทธิในการสอบแข่งขันในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง สังกัด อบต.สบป่อง

รายชื่อผู้มีสิทธิในการสอบแข่งขันในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ1