soppong

รายงานผลการดำเนินการโครงการต่างๆ ปีงบประมาณ 2567

โครงการสืบสานประเพณีกินข้าวใหม่ของชนเผ่า ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีกินวอชนเผ่าลีซู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง “วันเพ็ญเดือนสิบสอง ล่องผ่องกระทงไทย” ครั้งที่ 7  ประจำปี พ.ศ.2566

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

โครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

โครงการส่งเสริมประเพณีออกพรรษาภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาวปลอดยาเสเพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โครงการอาหารปลอดภัย ถูกหลักอนามัย ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567

โครงการประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมตำบลสบป่อง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567

โครงการให้ความรู้เรื่องสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ประชาชน