soppong

มื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พ่นหมอกควัน (กรณีเกิดโรค) รอบที่ 2 ณ บ้านไร่ (หย่อมบ้านน้ำบ่อสะเป่)