soppong

มอบวัสดุสำหรับซ่อมแซมหลังคาเรือน ให้แก่ราษฎร

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

เนื่องจากเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ในพื้นที่ตำบลสบป่องได้เกิดเหตุพายุฤดูร้อนเข้า จึงทำให้บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ตำบลสบป่องได้รับความเสียหายนายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องและนายเสรี แพร่ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จึงได้มอบวัสดุสำหรับซ่อมแซมหลังคาเรือน ให้แก่ราษฎรบ้านน้ำริน หมู่ 2 บ้านหนองผาจ้ำ หมู่ 4 บ้านหนองตองหมู่ 7 และบ้านแม่หมูลีซอ หย่อมบ้านแม่กลาง หมู่ 4 ตำบลสบป่อง อำเภอปางทะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน