soppong

มอบน้ำดื่มให้กับราษฎรและคณะมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2666

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องมอบหมายให้ นายเสรี แพร่ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยนายธีรเดช แพร่ทอง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบน้ำดื่มให้กับราษฎรและคณะมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มาออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่ ณ บ้านน้ำบ่อสะเป่และบ้านกึ้ดสามสิบ หมู่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน