soppong

พ่นสารเคมี ชนิด ULV กรณีเกิดโรคไข้เลือดออก

วันที่ 21 ตุลาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พ่นสารเคมี ชนิด ULV กรณีเกิดโรคไข้เลือดออก ณ วัดถ้ำพญางู เขตพื้นที่บ้านสบป่อง หมู่ที่ 1 บ้านหนองผาจ้ำ หมู่ที่ 4 และบ้านนาอ่อน บ้านบริวารบ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่ที่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน