soppong

พ่นสารเคมีชนิด ULV

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พ่นสารเคมีชนิด ULV ณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบป่อง